Opening badhuis op Ameland in 1880

Nes op Ameland, 16 junij 1880

 

Gisteren had de, ook in de dagbladen aangekondigde inwijding plaats van het nieuwgebouwde badhuis alhier. De inwoners toonden hunne belangstelling door het uitsteken van vlaggen, terwijl hier en daar ook reeds vroeg het feestgewaad werd opgemerkt. Er heerschte, vooral bij de jeugd eene zekere stemming , die het duidelijk liet zien: ‘dat er wat aan de' hand was".

Geen wonder; want reeds Zondag was de pret begonnen voor het jonge volkje, door de aankomst en werking van den draai- of mallemolen, iets dat de oudste menschen zich niet konden herinneren ooit te hebben gezien op ons eiland.

 

Bouwtekening badpaviljoen Nes Ameland in 1879Te 4 ure in den namiddag vereenigde men zich op en om het feestterrein in de Duinen en aan het Strand, alsmede in de zaal van het badhuis. Aldaar word eerst de vergadering geopend en de inwijdingsrede uitgesproken door den voorzitter der badcommissie, den heer Geert Elias Frerichs, pred. bij de Doopsgezinde gemeente alhier. De spreker schetste de moeilijkheden en bezwaren, die hij en zijne medeoprigters hadden moeten te boven komen, maar ook de deelneming, belangstelling en medewerking, die zij ondervonden hadden. Hij hoopte op een talrijk bezoek van de Amelandsche zeebaden, 'en zulks met te meer regt, daar langs de geheele kust van N.- Frankrijk, België, Nederland en N.-Duitschland, nergens zulk een schoon en effen strand, zulk een goeden golfslag, zulk frisch, onvermengd en zuiver zeewater te vinden is , zoodat Ameland al de vereischten bezit van een gezond en genezing aanbrengend zeebad.

 

Na de flinke rede, die met belangstelling en instemming werd aangehoord, vonden de volksspelen voor de jeugd plaats, bestaande in mastklimmen zakloopen, geblinddoekt naar prijzen grijpen, enz., alles om aardige en smaakvolle prijsvoorwerpen. Ter afwisseling ging het er lustig in den draaimolen op los Te 10 ure werden eenige vuurwerken afgestoken, teertonnen verbrand en Bengaalsch vuur op de Duinen ontstoken, hetgeen een allerschilderachtigst effect maakte. Dan vereenigden de feestvierenden zich in de zaal, waar het niet ontbrak aan de gewone feest en heildrenken, de opgewekte, gezellige spraakzaamheid, het onmisbare feestlied en de ongestoorde, genoegelijke feestvreugde.

 

Het buffet was goed voorzien en werd vlug bediend. De hoedanigheid der ververschingen liet niets te wenschen over. De prijzen van het tarief waren, in verhouding daarvan, matig gesteld. Het badhuis een smaakvol langwerpig-vierkant paviljoen, met de noodige bijgebouwen, kegelbaan enz., was versiert met vlaggen en wimpels, waarbij de Oranjevaan niet vergeten was naast de nationale driekleur.Bouwtekening badpaviljoen Nes Ameland in 1879

 

Toen de duisternis inviel, word de illuminatie met Chinesche ballons ontstoken. Het heerlijkste weder begunstigde de feestviering. Het badhuis en de zeebadinrigting op Ameland hebben ongetwijfeld eene heerlijke toelkomst te wachten. 

In het alsnog min of meer bestaande bezwaar van de gebrekkige verbinding met den vasten wal, zal, hoopt men eerlang worden voorzien. Dat is dan ook te meer noodig, naardien het eene van de levensvoorwaarden is de jeugdige inrigting. Men spreekt van onderhandelingen met eene stoombootmaatschappij, om eene vaart tusschen hier en Zoutkamp te verkrijgen althans gedurende het

badseizoen. Eerlang wordt de komst van ettelijke familiën tegemoet gezien, die haar bezoek toegezegd en kamers besteld hebben.

 

Met dank aan J.A. Blaak

 

VRIENDEN WORDEN

Word vriend van Amelander Historie! U ontvangt iedere maand onze historiekrant en krijgt een gratis e-book cadeau! 
 
 
 

Ontdek alles over Stichting De Ouwe Pôlle

Word vriend van Stichting De Ouwe Pôlle en mis niets meer van de Amelander cultuur!

Word vriend van Stichting 'De Ouwe Pôlle Ameland'. Daarmee steunt u het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed op Ameland.

  • Ontvang drie keer per jaar onze magazine Pôllepraat vol verhalen over de Amelander cultuur en geschiedenis
  • Steun onze musea op Ameland: museum Sorgdrager, museum Swartwoude, het bunkermuseum en de cultuurkerk in Nes
  • Met uw bijdrage organiseren wij ieder winter een programma bestaande uit lezingen waaraan u kunt deelnemen
  • Onze stichting heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling)

<<< Meld je aan als vriend van de Ouwe Pôlle >>>