Damverbinding tussen Ameland en de Friesland

Het lijkt zo’n logisch plan, Ameland middels een dam te verbinden met de vaste wal. Met de huidige ideeën rond het milieu ondenkbaar, toch zijn er in vroegere jaren wel degelijk serieuze plannen geweest een dergelijke dam te verwezenlijken! 

Sterker nog; hij is er geweest. In 1846 had een boer uit Ternaard, Worp van Peyma een plan ontworpen om twee dammen te leggen, één tussen het oostelijk deel van Ameland en één tussen Ameland en Terschelling. Natuurlijk had de heer van Peyma wonderschone beweegredenen, hij stelde namelijk dat de opslibbing van het wad en het voorkomen van nog verder verlies en afslag van het eiland kon worden voorkomen. Ook zou het goed zijn voor het behoud van Friesland’s vruchtbaarste gronden.

Het plan werd echter niet gerealiseerd doordat de grote promotor van het plan, Pico Diderik, baron van Sytzema, commissaris van koning Maurits, in 1848 kwam te overlijden. 

Maar in 1872 was het zover, er werd op initiatief van de “Maatschappij tot Landaanwinning op de Friese Wadden” een slibdam aangelegd tussen Buren en Holwerd. Deze dam heeft 9 jaren stand gehouden, op 4 oktober 1881 werd in één stormnacht de dijk weggeslagen.
    
Op 7 november 1961 was het weer zover, er werd een commissie “Verbinding Ameland-vaste wal” benoemd onder voorzitterschap van de heer Ir. J.B. Ritzema van Ikema.

Deze keer werden de extra recreatieve mogelijkheden en de daarmee gepaard gaande economische voordelen voor het eiland als excuus gebruikt. De plannen werden wel heel serieus toen de Friese Staten met 42 tegen 8 stemmen vóór het plan stemden. 

Nederland werd wakker geschud door natuurliefhebbers die zich verenigden in de “Landelijke Vereniging tot behoud van de Waddenzee”, later “Waddenvereniging” genoemd. In mei 1974 resulteerde de door de Waddenvereniging geïnitieerde landelijke discussie in een negatief rapport aan de tweede kamer.

Een dam zal er wel nooit meer komen, toch blijven er steeds weer plannen bestaan voor een vaste oeververbinding. In oktober 2000 werden er plannen gesmeed  voor een kabelbaanverbinding tussen Holwerd en Nes. De fabrikant van een dergelijke verbinding had hiermee ruime ervaring opgebouwd in enkele Arabische landen.

Resten van de oude dam naar Ameland
Hier zijn in het midden van de foto de resten van de oude damverbinding nog goed zichtbaar.

 

 

Klik hier voor meer informatie over de dam naar Ameland>>>

 

 

Ontdek alles over Stichting De Ouwe Pôlle

Word vriend van Stichting De Ouwe Pôlle en mis niets meer van de Amelander cultuur!

Word vriend van Stichting 'De Ouwe Pôlle Ameland'. Daarmee steunt u het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed op Ameland.

  • Ontvang drie keer per jaar onze magazine Pôllepraat vol verhalen over de Amelander cultuur en geschiedenis
  • Steun onze musea op Ameland: museum Sorgdrager, museum Swartwoude, het bunkermuseum en de cultuurkerk in Nes
  • Met uw bijdrage organiseren wij ieder winter een programma bestaande uit lezingen waaraan u kunt deelnemen
  • Onze stichting heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling)

<<< Meld je aan als vriend van de Ouwe Pôlle >>>