Opening van het badpaviljoen te Ballum

Badpaviljoen Ballum, strandpaviljoen, badhuis Ameland

Nadat te Ballum ongeveer midden Mei een Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer was opgericht, namen de heeren W. B. Nobel, B. Visser en H. Nobel, allen te Ballum, het initiatief tot oprichting van een badpaviljoen. Dit werd niet zooals de bestaande paviljoens op Ameland in de duinen, maar op het open strand geplaatst, 't Ligt daar vanaf het strand gezien, als een oase in de woestijn, lafenis biedende aan hen die langs het strand een tocht maken van 't Oosten naar 't Westen of omgekeerd.

Het gebouwtje is gezet even voorbij paal 6, in de nabijheid waarvan de Tartar strandde in Nov. 1928. Woensdag te ruim 2 uur badhuis Ballum Amelandwaren de zeer vele belangstellenden voor de opening bijeen, o.a. zagen we het college van B. en' W. van Ameland. De heer G. Koster, voorzitter van de V. v. V. te Ballum opende met een woord van welkom aan de aanwezigen. Hij memoreerde de vergadering van 18 Mei 1.1., waarop de V. v. V. werd opgericht, dank zij het initiatief van den heer Groentjer en c.s. te Ballum, die wegens vacantie jammer genoeg niet aanwezig kon zijn, en met medewerking van wethouder Bruin, tevens secretaris van V. v. V. te Hollum, waarbij bijna alle inwoners van Ballum zich als lid opgaven. Hoedirect besloten werd een fiets- en wandelweg naar het strand te maken en dat deze in een minimum van tijd kosteloos tot stand was gekomen, 't Gevolg hiervan was weer de oprichting van een paviljoen. Hij hoopte dat dit het begin zou zijn van de bloeitijd van het badleven te Ballum.

Hierna kreeg de heer burgemeester het woord, die zijn waardeering uitsprak over de vlugge manier waarop een 'en ander tot stand was gekomen. Hij sprak de wensch uit dat dit paviljoen het badleven ook in dit dorp zou doen toenemen evenals het dit te Hollum en Nes had gedaan en verklaarde hiermede het badpaviljoen als geopend.

Bruin te Hollum gaf allereerst zijn vreugde te kennen dat het hem vergund was bij dit gebouw een woord te spreken en deelde strandpaviljoen Ballum Amelandverder mede dat er etappen zouden worden gedaan ter verkrijging van een verharde weg door de duinen, Badpaviljoen - dorp Ballum - Zuivelfabriek - Vuurtoren. Hij twijfelde niet of hij zou de volle medewerking verkrijgen van de heeren van den Rijkswaterstaat Gouma en iebesma, die steeds op dit gebied Ameland ter wille waren. Hij meende verder aan te moeten dringen op het plaat een van een paar banken langs den badweg. Als laatste spreker liet zich hooren Dirk Smid te Ballum, die in een humoristische speech zich uitte in dien zin dat het hem genoegen deed hoe de exploitatie van het badpaviljoen aller instemming vond.

De heer B. Visser, bestuurslid der V. v. V. te Nes. mede-exploitant, dankte alle sprekers, waarbij hij de hoop uitsprak dat een bloeiend badleven voor Ballum een uitkomst zou zijn. Het interieur van het pavilioentje is keurig netjes en wij twijfelen niet of uitbreiding zal zeer binnenkort noodig blijken. Ballum heeft een prachtig strand. Ook zijn er reeds eenige kleedhuisjes geplaatst en werd er reeds gebruik gemaakt van baden.

Tenslotte had een harddraverij op paarden plaats. 13 parturen bekampten* elkaar. De eerste, tweede en derde prijzen werden resp. gewonnen door .1. D. Nobel te Ballum, Tjeerd Visser aldaar en Walraven Hofker te Nes. De wedrennen die hierop volgden met evenveel deelnemers, werden gewonnen door Hendrik Brouwer te Hollum en Bertus Visser te Ballum.

Opening badhuis Ballum Ameland in 1933

Bron: Leeuwarder Nieuwsblad van 5 augustus 1933

VRIENDEN WORDEN

Word vriend van Amelander Historie! U ontvangt iedere maand onze historiekrant en krijgt een gratis e-book cadeau! 
 
 
 

Ontdek alles over Stichting De Ouwe Pôlle

Word vriend van Stichting De Ouwe Pôlle en mis niets meer van de Amelander cultuur!

Word vriend van Stichting 'De Ouwe Pôlle Ameland'. Daarmee steunt u het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed op Ameland.

  • Ontvang drie keer per jaar onze magazine Pôllepraat vol verhalen over de Amelander cultuur en geschiedenis
  • Steun onze musea op Ameland: museum Sorgdrager, museum Swartwoude, het bunkermuseum en de cultuurkerk in Nes
  • Met uw bijdrage organiseren wij ieder winter een programma bestaande uit lezingen waaraan u kunt deelnemen
  • Onze stichting heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling)

<<< Meld je aan als vriend van de Ouwe Pôlle >>>