Bakkers op Ameland: Pieter Lieuwe de Boer en Roel de Boer

Bakkers op Ameland

In de serie over bakkerijen op Ameland zijn we in Hollum en schenken we aandacht aan de bakkers Pieter Lieuwe de Boer en Roel de Boer. Wel dezelfde achternaam maar in het geheel geen familie van elkaar zoals u zult lezen.

Waren er in mijn jonge jaren nog 4 bakkers: Paulus Lublink, Bauke Baukema, Jan van der Laag en Pieter Lieuwe de Boer, thans rest ons nog maar 1 bakkerij van Pieter Jan de Boer. In onze serie over bakkerijen op Ameland schenken we aandacht aan bakkerijen welke zo omstreeks 1940 / 1950 nog aanwezig waren. Daarbij gaan we soms wel een heel eind terug in de geschiedenis.

Er zijn vrijwel altijd heel wat bakkers geweest op Ameland. Wanneer we de kadasterkaart van 1832 erbij pakken vinden we al op verschillende plaatsen bakkerijen, al staan ze niet allemaal als zodanig aangegeven op de kaart.

Op deze kadastrale kaart kun je in Hollum een aantal bakkerijen vinden. Ten eerste bakker Jan Barends Nagtegaal in wat we nu de J.W. Burgerstraat noemen, Jan Cornelis Ruijgh in de Burenlaan waar later eerst Dirk Jongsma en daarna Gerrit Bakker en Getje Dokter nog een winkel hebben gehad.

Doeke Cornelis Bakkers bakkerij stond verder naar het zuiden in de Burenlaan waar later bakkerij Lublink was gevestigd. Klaas Jacobs Bakker had een bakkerij aan het begin van de Oosterlaan tegenover de Ned. Hervormde Kerk. 

We weten ook dat Cornelis Pieters Ruijgh de bakkerij had in het pand aan de Johan Bakkerstraat.. Alleen staat bij zijn naam als beroep landbouwer vermeld terwijl we weten dat hij ook bakker was.

Omdat de combinatie landbouwer-bakker dikwijls voorkwam kunnen er zeker nog meer bakkerijen zijn geweest. Denk aan het pand in de Oosterlaan, waar nu ongeveer het Sorgdragermuseum is, waar Roel de Boer in 1914 bakker was. De bakkerij stond op de plek waar nu de expositieruimte is gebouwd. Eerder woonden hier Jan Pieter Sorgdrager en Aaltje Jobs Visser. Daarna  bakker Dirk Sorgdrager  met Tjepke (Jette) de Haan. Vervolgens de bakkers Jan de Boer en Jacob Barf.

Daar tegenover zat vroeger ook nog een bakkerij van Hendrik Pieters Ruijgh en Pietke Gribberts Bakker. En ook in het pand op de hoek van Burenlaan/Herenweg waar Johannes Tjallings Zwart is begonnen.

 

Wij beginnen daarom ook straks ons verhaal met deze Johannes Tjallings Zwart  al zal dit niet al te uitgebreid zijn.

Voor wie meer wil weten over Johannes Tjalling Swart verwijs ik o.a. naar het boek “Windscheppen op Ameland” van Douwe de Boer en Warner Banga.

Ook is in de nummers 74 en 75 van  “Pôllepraat” de geschiedenis van deze bakkerij te vinden, opgeschreven door Rinske Snoeij – De Boer.  In twee afleveringen beschrijft zij hierin de hele historie van bakkerij de Boer die begon in 1805.

En natuurlijk niet te vergeten de onmisbare hulp van Pieter Jan Borsch met zijn enorme historische kennis.

 

Historie bakkerij Pieter Lieuwe de Boer

 

Johannes Swart.

 

De grondlegger van bakkerij De Boer is, wanneer je ver in de tijd terug gaat, in feite Johannes Tjallings Swart. Aan hem hebben we de Johannes Bakkerstraat te danken.  (NB. In feite zou deze straat de Johannes Zwart straat moeten heten!)

Hij werd geboren in Vrouwenparochie in 1736. Ook hier is niet helemaal duidelijk waarom Johannes naar Ameland is gekomen. Feit is dat hij in 1758 trouwt met Aartke Pieters. Aanvankelijk woonden ze in een boerderij/bakkerij op de hoek Herenweg/Burenlaan. Johannes was behalve boer ook bakker en brouwer van beroep. Het is een man met grote ambities geweest.

In 1764 bouwde hij op de Noa’dhoek een nieuw woonhuis met bakkerij. Daarnaast kocht hij in 1772 een oude herberg en bouwde op deze plek de huidige Herberg “de Zwaan”.  Vanwege de hoogte van het gebouw werd de herberg in de volksmond ook wel “de Hooge Herberg” genoemd. C.P. Sorgdrager beschrijft het in zijn boek als “Heeren Logement”. Ook werd hij eigenaar van een flinke boerderij, genaamd  “Swartsenburg”, die hij in 1788 op het Koudenburg liet bouwen. En natuurlijk mogen we niet vergeten dat in 1783 werd begonnen met de bouw van een houtzaagmolen bij de Lenewiel ten zuiden van Hollum. Deze werd in 1802 afgebroken en vervoerd naar Deventer waar deze molen weer werd opgebouwd en uiteindelijk in 1870 door brand verloren ging.

 

Aardig is om te weten dat ook de zusters Dieuwke, Hester en Akke Swart met Hollumers zijn getrouwd en hier hebben gewoond. Net als overigens zijn broer Dirk.

 

Pieter Cornelis Ruijgh.

 

Na het overlijden van het kinderloze echtpaar Johannes Swart en Aartke Pieters werden hun eigendommen in het openbaar verkocht. De woning met de bakkerij op het Zwaneplein, zoals we nu zeggen, werd gekocht door Pieter Cornelis Ruijgh voor een bedrag van 1805 gulden en 5 stuivers.

Deze Pieter Cornelis Ruijgh was afkomstig van Den Helder. Hij trouwde in 1797 met Hebeltje Tjellings Tromp. Aanvankelijk woonden ze in Amsterdam maar in 1804 verhuisden ze naar Ameland.

Pieter Cornelis Ruijgh was eerst Commandeur op de walvisvaart en later koopvaardijkapitein. Ook was Pieter, zoals dat dikwijls het geval was, landbouwer en bakker van beroep.

Pieter overleed in 1812 op jonge leeftijd, hij mocht maar 38 jaar worden.

 

Cornelis Ruijgh.

Hebeltje heeft de bakkerij voortgezet tot haar oudste zoon Cornelis in 1827 de bakkerij van zijn moeder overneemt. Daarvoor had hij al als bakkersknecht in het bedrijf gewerkt. Hebeltje was 22 jaar “bakkerinne” in het pand en haar zoon Cornelis zou dat ca 43 jaar lang doen. Hij was getrouwd met Antje Dirks Reûvekam(p). Cornelis heeft dus in de bakkerij gewerkt tot ca 1869/70. In 1874 overlijdt hij en is dan 75 jaar oud.

 

Bakkerij aan de Johannes Bakkerstraat te Hollum, Ameland

 

Grietje Cornelis Ruigh en Cornelis Jacobs de Boer.

Het echtpaar Cornelis en Antje krijgt 7 kinderen. Hun oudste kind en dochter Grietje Cornelis Ruijgh trouwt met Cornelis Jacobs de Boer. Cornelis Jacobs is aanvankelijk koopvaardijkapitein. Wanneer Grietje overlijdt in 1865 op 41-jarige leeftijd hertrouwt Cornelis Jacobs in 1867 met de 16 jaar jongere zus van Grietje geheten Hebeltje die op jonge leeftijd weduwe is geworden. Haar man was aan boord van het barkschip “Henriëtta” ziek geworden en in 1864 overleden.

Cornelis Jacobs besluit na nog een aantal jaren te hebben gevaren de bakkerij over te nemen. Hij zou nog ongeveer 17 jaar bakker zijn voordat hij in 1886 komt te overlijden. Zijn tweede vrouw, Hebeltje, is twee jaar eerder (1884) ook op jonge leeftijd (47 jaar) overleden.

 

Cornelis Cornelisz (Kees) de Boer

Cornelis Cornelisz (Kees) de Boer is de oudste zoon van Cornelis en Grietje en geboren in 1852. Hij trouwt in 1876 met Aukje Pieters IJnsen  en is op dat moment nog bakkersknecht. Kees en Aukje trekken in bij de ouders van Cornelis. Wanneer deze komen te overlijden wordt Cornelis Cornelisz eigenaar van het woonhuis en de bakkerij. In 1900 bouwt hij de grote schuur achter het huis. Het echtpaar krijgt 8 kinderen. 

In deze grote schuur heeft kleinzoon Piet Visser (Piet Zaan) eind 1920 tot begin 1930 geboerd. Piet was een zoon van Folkert Visser en Grietje de Boer. 

 De oudste zoon is Pieter Cornelisz de Boer geboren in 1880. Hij trouwt in 1906 met Trijntje Karels de Vries. Ook Piet en Trienke (zoals ze werden genoemd) gaan na het huwelijk bij hun ouders inwonen. In 1906 is Piet nog bakkersknecht maar in 1908 wordt hij al als bakker in een akte vermeld.

Bakker Piet Cornelis boerde eerst in de boerderij waar nu de recreatiewoning “t Roefke” staat, Oranjeweg 3a. Nadat Piet Zaan vertrok is Pieter Cornelis in de nieuwe schuur gaan boeren.

In 1916 verhuizen Kees en Aukje naar het huis aan de J.W. Burgerstraat nr 5 waar hun dochter Antje en IJnze de Wind woonden. Deze verhuisden echter in 1916 naar Amsterdam.

Piet de Boer

 In 1932 werd de bakkerij verkocht aan hun zoon Piet. Toen vertrokken Kees en Aukje naar Amsterdam waar ze inwoonden bij IJnze en Aukje. Maar ook hun oudste dochter Grietje woonde in de buurt. Grietje was getrouwd met Folkert Visser en woonde in Zaandam.

Aukje overleed in 1939 in Amsterdam en Kees in 1943 in Zaandam. Ook Folkert Visser overleed tijdens de oorlog. Dat was in 1943 in de Beemster. Kort na de Tweede Wereldoorlog werden Kees en Aukje herbegraven in Hollum.

IJnze en Antje keerden tijdens de oorlog terug naar Hollum en trokken in het huis J.W. Burgerstraat 5 tegenover de bakkerij van Jacob Barf.

Piet en Trienke kregen 7 kinderen: Karel (1907), Aukje (1908), Cornelis (1909 overl. 1909), Grietje (1910), Antje (1910), Cornelia (1913) en Pieter Lieuwe (1920).

Ze zouden tot 1949 in de bakkerij werkzaam zijn. Maar daarnaast was Piet boer en ook de schuur werd in 1936 nog eens ingrijpend verbouwd. De kinderen hielpen al vroeg mee in het bedrijf. Er waren immers een bakkerij, een winkel, een boerderij en een huishouding. Het deeg werd eerst nog met de voeten gekneed. In 1925 werd dit bij wet verboden. Betalen ging met de kerfstok. Ook brachten mensen zelf deeg naar de bakkerij waar de bakker dan roggebrood van bakte.

De oudste zoon Karel werd eerst boer in de boerderij Oranjeweg 3a, welke al eerder is genoemd. Later is Karel de Boer naar de boerderij  aan de Oranjeweg gegaan waar zijn opa Karel de Vries en Antje Nagtegaal hun boerderij hadden.

Pieter Lieuwe de Boer

De jongste zoon Pieter Lieuwe nam uiteindelijk in 1949 de bakkerij over. Hij ging naar de bakkersvakschool en werd zo de eerste bakker die een opleiding buiten het bedrijf volgde. Hij trouwde in 1951 met Janke Boonstra, geboren in 1924 in Westergeest.  

Het plan was de bakkerij te verbouwen maar op dat moment kwam de bakkerij van Jacob Barf  en later zijn zoon Gerrit Barf aan de J.W. Burgerstraat te koop omdat zijn zoon Gerrit liever boer wilde worden. Gerrit had zijn boerderij later in de Burenlaan.

In 1951 kwam daardoor een definitief einde aan het bakken van brood in de oude bakkerij aan de Johannes Bakkerstraat.

Want in plaats van weer een grote verbouwing werd besloten de bakkerij van Jaap Barf over te nemen.

In 1951 ging de winkel en bakkerij “P.L. de Boer” aan de J.W. Burgerstraat open waar Piet en Jannie de Boer tot 1980 in zouden werken en wonen. Daarna trokken ze in het huis tegenover de bakkerij. In het huwelijk van Piet en Jannie werden 4 kinderen geboren. Helaas werden een zoontje en een dochter levenloos geboren. Maar in 1951 werd dochter Rinske geboren en in 1959 zoon Theo Peter.

In 1958 en later in 1964 werden winkel en woning nog een paar keer ingrijpend verbouwd. De bakkerij en winkel werden flink gemoderniseerd.

 

Bakkerij de Boer Hollum Ameland

Theo de Boer

In 1980 werd het bedrijf voortgezet door zoon Theo Peter de Boer er werd weer verbouwd en uitgebreid. Eerst in 1983 en in 1991 volgde de grootste verbouwing waarbij ook een “Konditorei” werd toegevoegd.

Pieter Jan de Boer

Tegenwoordig is zoon Pieter Jan de Boer degene die het bedrijf heeft voortgezet. En u raadt het al:  Er wordt weer verbouwd. Op het moment dat dit wordt opgeschreven zijn ze druk bezig in het pand.

NB  Grotendeels overgenomen uit het verhaal van Rinske Snoeij - de Boer.

Bakker Roel de Boer

Roel de Boer werd geboren in Smallingerland 1888 als zoon van Keimpe Roel de Boer (1864 - 1949) geboren te Drachten en Minke Claus (1864 – 1946) afkomstig van Rottevalle. Keimpe en Minke trouwden op 8 mei 1886.

Vader Keimpe de Boer is arbeider/veehouder en heeft waarschijnlijk een klein boerderijtje gehad. Voor de volledigheid vermelden we nog even dat deze Keimpe Roel de Boer een zoon was van Roel Jilles de Boer en Trijntje Keimpes Kooistra. Zo weten we meteen waar de namen Roel en Keimpe vandaan komen.

Roel is de oudste van 11 kinderen die in het gezin geboren worden. Daarvan overlijden er 3 op zeer jonge leeftijd. Roel komt in 1913 op Ameland als bakkersknecht te werken bij Jan de Boer. Deze heeft omstreeks 1913 vermoedelijk in 1913 de bakkerij van Jacob (Jaap) Barf in de Oosterlaan overgenomen.

Op 6 maart 1914 gaat Roel de Boer met Trijntje Visser naar het gemeentehuis in Nes. Daar wordt hun huwelijk voltrokken. Roels ouders zijn niet bij het huwelijk aanwezig en geven schriftelijk toestemming. De ouders van Trijntje, Douwe Visser en Janke de Boer zijn dat wel.

Als getuigen zijn aanwezig de 60 jarige Marten Ridder van Hollum en Gerrit de Boer, 36 jaar oud en logementhouder te Nes.

Je kunt daaruit afleiden dat het een sobere plechtigheid is geweest. Misschien is er ’s avonds nog een borreltje gedronken maar echt veel bruiloftgangers waren blijkbaar niet bij het huwelijk aanwezig.

Roel de Boer is dan 25 jaar en zelfstandig bakker van beroep. Vooral roggebroodbakker zoals ons bekend is. Het deeg werd met blote voeten in een kuip gekneed totdat dit in 1925 werd verboden.

Op 18 januari 1915 wordt een zoon geboren die Keimpe wordt genoemd. Op 8 december 1916 wordt een zoon Douwe geboren maar deze overlijdt slechts 6 dagen oud. Op 3 januari 1919 volgt dan een tweede Douwe.Bakkerij De Boer aan de Oosterlaan in Hollum, Ameland

Roel de Boer en Lolke de Vries (bakkersknecht) werden op 14 oktober 1941 gearresteerd vanwege belediging van de Wehrmacht. Op 15 oktober waren ze weer thuis. Maar op 21 oktober volgde een nieuwe arrestatie en nu werd het tweetal naar Leeuwarden gebracht. Daar brachten ze enkele weken door in de gevangenis om op 5 november 1941 weer naar huis terug te keren.

Voor zover bekend heeft Jan van der Laag nog een tijdje het roggebrood bakken voor Roel uitgevoerd. Niet bekend is wanneer de bakkerij in de Oosterlaan is gestopt. Wel weten we dat Roel van beroep in de overlijdensakte “landbouwer” wordt genoemd. Roel had een boerderij achter het pand Herenweg 8. Roel en Trijntje hebben tot hun overlijden gewoond in het pand Oosterlaan 27.

 

Roel overlijdt op 30 september 1948 te Leeuwarden. Zijn echtgenote Trijntje overlijdt  jaar later op 1 juli 1951. Ze zijn beiden slechts 60 jaar geworden. In de overlijdensakte staat vermeld dat Roel op dat tijdstip van beroep landbouwer is. Het zal vermoedelijk de aanleiding zijn geweest voor de beide zoons Keimpe en Douwe om een boerderij te beginnen. Douwe had zijn boerderij aan de Oosterlaan terwijl Keimpe boerde tot 1953 in de boerderij achter Herenweg 8. In 1953 verhuisde het gezin naar de boerderij aan het einde van de Zuiderlaan (nrs. 1/3). Daarna verhuisde Roel de Boer met zijn gezin tijdens de ruilverkaveling in 1961 naar een nieuw bedrijf aan de Smitteweg. Bij de boerderij is een later door zijn zoon Klaas André een  ligboxenstal en een manege gebouwd.

Verbanden tussen de bakkerijen aan de Oosterlaan, de Johan Bakkerstraat en de J.W. Burgerstraat.

De bakkerij in de Oosterlaan werd in 1891 gebouwd door Dirk Jan Sorgdrager.

Dirk Jan Sorgdrager, geboren op 24 december 1865 te Hollum en overleden op13 november 1936 te  Amsterdam, trouwde op 3 augustus 1894 op Ameland met Tjepkje (Jette) de Haan. Zij  werd geboren op 11 maart 1864 te Franeker  en overleed op 25 oktober 1918 te Amsterdam.

Tjepke de Haan was een nicht en pleegdochter van de Gereformeerde predikant (oefenaar) Johan Frederik Tuinstra en Yetske Pieters Nijdam die woonden in de oude pastorie aan Tussen Dijken.

In 1891 werd deze bakkerij gebouwd in de Oosterlaan, aan de oostkant van het geboortehuis van Dirk Jan Sorgdrager.

Negen jaar later, in 1900, is de familie vertrokken naar Amsterdam Dirk Jan Sorgdrager werd daar diamantslijper van beroep.

Jacob (Jaap) Barf en Gerrit Barf

Jacob (Jaap) Gerrits Barf, geboren op 23 december 1874 te Hollum en overleden op 29 augustus 1956, trouwde op 1 mei 1904 op Ameland met Grietje Nagtegaal, geboren op 23 september 1877 te Hollum. Het huwelijk duurde nog geen 4 jaar. Grietje overleed op 23 maart 1908 slechts 30 jaar oud. Er zijn dan twee kinderen geboren: Trijntje in 1905 en Gerrit in 1907.
Na het overlijden van Grietje is Jaaps zuster Pietje Barf, geboren op 23 november 1878 te Hollum en overleden op 30 september 1934 te Hollum, in de huishouding en bakkerswinkel gekomen. Zij nam dus de zorg voor het gezin van haar broer op zich.

In 1913 verhuist Jaap Barf naar de bakkerij in de J.W. Burgerstraat. Hij zal hier bakker blijven tot 1951 dan is het Pieter Lieuwe de Boer die het bedrijf overneemt, zoals we al eerder hebben gelezen. 

Gerrit Barf trouwt later met Trijntje de Boer en Trijntje Barf trouwt met Jacob (Jaap) van der Laag. Zowel Gerrit Barf als Jacob van der Laag hadden in Hollum een boerenbedrijf.

Jan de Boer

Jan de Boer  geboren op 28 mei 1892 te Hollum  trouwde op 7 augustus 1913 met  Henrica Christina Seller  geboren op 6 april 1889 in Den Bosch. Als beroep wordt bakker vermeld. Gerardina Henrica Snijder, de moeder van de bruid is bij het huwelijk aanwezig en woont op dat moment ook in Hollum. De vader van de bruid is overleden. Van Jan zijn beide ouders aanwezig.

Henrica Christina Seller was onderwijzeres in Hollum bij het openbaar onderwijs.  Het echtpaar krijgt een dochter: Henrica Gerardina de Boer geboren op 10 september1914.

Jan de Boer is een zoon van Willem Klazen de Boer (schipper)  en Pietje Pieters Ruijgh. En die laatste naam zijn we eerder tegen gekomen  Pietje Pieters Ruijgh is een kleindochter van Cornelis Pieter Ruijgh en Antje Dirk Reuvekam. Wij kennen ze nog van de bakkerij in de Johan Bakkerstraat.  

Misschien dat dit ‘bakkersbloed’ aanleiding is geweest om een bakkerij te beginnen. Ook zou Jans vrouw Henrica niet zo enthousiast zijn geweest dat Jan weer het ruime sop zou kiezen en zo werd er gezocht naar een ander beroep. In ieder geval neemt hij het oude bedrijf van Jaap Barf in de Oosterlaan over.

Omdat Jan van het bakkersvak weinig wist haalde hij Roel de Boer naar het eiland om als bakkersknecht in de bakkerij van Jan de Boer te gaan werken en hem het vak te leren.

We weten niet waarom Jan de Boer maar zo kort, ongeveer 2 jaar, bakker is geweest. Waarschijnlijk beviel het bakkersvak hem totaal niet. Hij kiest ervoor om, kort nadat hij is getrouwd, weer naar zee te gaan.

Het zou ook nog kunnen dat Jan koos voor de zee vanuit financiële redenen maar dat blijft gissen. Achteraf gezien was het wel een beslissing met fatale afloop.

In ieder geval was hij in 1915 aan boord van het stoomschip ‘Prins Maurits’ van de Kon. West-Indische Mail, bouwjaar 1900 met accommodatie voor 46 passagiers. Er werd een lijn onderhouden vanaf Amsterdam naar West- Indië (Curaçao en Suriname) via New York. Deze lijn werd vanwege de scheepsnamen ook wel de “Oranjelijn” genoemd.

ss Prins Maurits

ss Prins Maurits

Nadat het ss Prins Maurits op 1 april 1915 vanuit New York vertrok, kwam het 3 dagen later, op weg naar West-Indië in grote moeilijkheden tijdens een tyfoon. Op 90 mijl van Kaap Hatteras in positie 36.10 noord en 74.01 west verging het schip met man en muis. Alle  opvarenden, bemanning en passagiers, kwamen om. Behalve Jan de Boer was ook Pieter (Piet) Appelman geboren op 3 februari 1896 aan boord. Niet duidelijk is geworden hoeveel mensen aan boord waren. Wikipedia vermeldt 73 slachtoffers terwijl andere bronnen spreken van 47. Gelet op het feit dat het lijstje passagiers slechts de namen van 7 personen vermeldt ligt het aantal van 47 meer voor de hand.

artikel over ss Prins Maurits

Juffrouw De Boer-Seller is na de verkoop van de bakkerij aan Roel de Boer verhuisd naar Herenweg 8. Ze woonde daar met haar dochtertje en moeder.

Ze verhuist met haar dochtertje en haar moeder later naar Den Haag waar dochter Henrica in 1939 trouwt met Cornelis Hendrik Nijbacker en Henrica in 1949 overlijdt.

 

.boekje met passagiers van de ss Prins Maurits                                               Boekje passagiers

K.W.I.M. en K.N.S.M.

 

De Koninklijke West-Indische Maildienst wordt in 1882 opgericht. In 1884 vertrekt het eerste schip vanaf de De Ruijterkade naar Suriname, uitgezwaaid door leerlingen van de Openbare Handelsschool. Vanaf 1888 worden ook lijnen via de haven van New York gevaren.
Het kantoor en het etablissement van de rederij zijn beide gevestigd aan de De Ruijterkade.
In 1912 wordt de Koninklijke West-Indische Maildienst overgenomen door de K.N.S.M. De rederij blijft zelfstandig en vaart samen met de K.N.S.M. de lijnen naar West-Indië, New York en Suriname. In 1927 wordt het gehele K.W.I.M.-bedrijf geïntegreerd in de K.N.S.M. en verdwijnt de naam.

Geschiedenis ss Prins Maurits.

 

:

Het schip werd te water gelaten op 25 mei 1900 bij Blohm & Voss te Hamburg gebouwd voor K.W.I.M. te Amsterdam. Machine 1400 ipk.
Op 23 augustus 1900 voor een proeftocht te Hamburg en naar Amsterdam vertrokken. Op 24 augustus 1900 aangekomen te IJmuiden. Afwerking van het schip vindt plaats in Amsterdam (betimmering etc.) omdat door stakingen bij de bouwwerf Blohm & Voss te veel vertraging optreedt (Rotterdams Dagblad-1900 = L.H.)

   

 

-:

NRC 25.08.1900: Het op de werf van Blohm & Voss te Hamburg voor de Koninklijke West Indische Maildienst nieuw gebouwde stoomschip Prins Maurits, kapt. Nieman, is ondanks de strike der werklieden, voor zover gereed, dat het de haven van Hamburg kan verlaten voor een proeftocht. De romp en de machines van de Prins Maurits zijn geheel gereed doch de inwendige inrichting der kajuiten etc. zal te Amsterdam worden afgewerkt. Een aantal werklieden voor de afwerking bevindt zich aan boord. Het schip is in de ochtend van 23 dezer van Hamburg vertrokken en is op 24 dezer te IJmuiden aangekomen.

   

 

 


Op weg van New York naar Cap Haitien tijdens een orkaan op 3 april 1915 90 mijl van Kaap Hatteras in positie 36º-10'N 74º-01'W met man en muis vergaan. Er waren 47 personen aan boord.

   

Gezagvoerders 1900 - 1909  G.D. Nieman, 1909 – 1912 H.J. van der Goot, 1912 – 1915 P. Koningstein en in 1915 N.A. d Boer

 

ss Prins Maurits

SS Prins Maurits

Jan J. de Vries met grote dank aan Rinske Snoeij-de Boer en Pieter Jan Borsch.

 

Ontdek alles over Stichting De Ouwe Pôlle

Word vriend van Stichting De Ouwe Pôlle en mis niets meer van de Amelander cultuur!

Word vriend van Stichting 'De Ouwe Pôlle Ameland'. Daarmee steunt u het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed op Ameland.

  • Ontvang drie keer per jaar onze magazine Pôllepraat vol verhalen over de Amelander cultuur en geschiedenis
  • Steun onze musea op Ameland: museum Sorgdrager, museum Swartwoude, het bunkermuseum en de cultuurkerk in Nes
  • Met uw bijdrage organiseren wij ieder winter een programma bestaande uit lezingen waaraan u kunt deelnemen
  • Onze stichting heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling)

<<< Meld je aan als vriend van de Ouwe Pôlle >>>